PRAYER SERVICES Prayer Service Hours

Every Friday

 • Path Rehras Sahib
 • Kirtan/ Sohila Path & Ardas
 • Guru Ka Langar
 • 7:00PM – 7:30PM
 • 7:30PM – 9:00PM
 • 9:00PM – 9:30PM

Every Sunday

 • Path Sukhmani Sahib
 • Asa Di Vaar
 • Katha (Gurbani Vichaar)
 • Kirtan
 • Ardas and Bhog
 • Guru Ka Langar
 • 9:30AM – 11:00AM
 • 11:00AM- 12:00 Noon
 • 12:00PM – 12:30PM
 • 12:30PM – 1:15PM
 • 1:15PM – 1:30PM
 • 1:30PM – 2:00PM